Хоризонт 2020

Хоризонт 2020

На 03 Септември 2015г. в конферентната зала на Хотел „ Теодора Палас“ се проведе семинар, в които взеха участие представители на научни организации и на малки и средни  предприятия. Основната тема на семинара бе „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация“

Пред участниците бяха представени основните програми и инструменти за финансиране като:

– европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, ЕС COSME, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020“. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Новия инструмент на ЕС за конкурентноспособност на малките и средните предприятия, EUREKA;

–  националните инструменти за финансиране на наука и иновации – Иновационният фонд, Фонд „Научни изследвания“.